La modificació de la Llei d’Urbanisme facilitarà la regulació de les bordes

26 04 2012

NOTÍCIA DE PREMSA (Font: Ràdio Seu, 24 abril 2012)

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha presentat avui dimarts a la Seu d’Urgell els canvis introduïts pel Parlament en el Text refós de la Llei d’Urbanisme. Les modificacions volen, segons Serra, “agilitar els processos urbanístics, simplificar la regulació administrativa i impulsar l’activitat econòmica”.

El representant del Govern ha posat l’accent en la intenció d’adaptar la llei “a les particularitats de Catalunya, on conviuen grans ciutats amb problemàtiques complexes i petits municipis amb poca població”, especialment en comarques com l’Alt Urgell. De fet, en el cas del Pirineu, una de les novetats més significatives és que es flexibilitzarà els tràmits referents a les antigues bordes, en cas que se li vulgui donar una nova utilitat que sigui adient amb l’entorn.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, creu que el nou text legal és més entenedor i aclareix dubtes a l’hora de dissenyar l’urbanisme dels municipis de la zona.

Entre les novetats, cal destacar que “s’amplien els usos admisibles en masies i cases rurals susceptibles de rehabilitació i s’admet la possible rehabilitació d’altres edificacions rurals amb valors arquitectònics o històrics”. També se simplifica el procediment per a l’autorització d’obres en edificacions rurals catalogades i de les noves construccions lligades a activitats rústiques.

D’altra banda, es crea la figura dels sectors d’interès supramunicipal, que ja contindran totes les determinacions quant a classificació del sòl i ordenació detallada. Aquest canvi agilitarà els terminis per a la implantació d’aquests sectors, considerats clau per al desenvolupament econòmic.

Pel que fa a les modificacions de planejament, es fixa que en sòl urbà no consolidat el percentatge de cessió ha de ser un 10%, i un 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic quan es produeixi un increment del sostre edificable. L’objectiu és impulsar la rehabilitació i la remodelació del teixit urbà existent i no pas l’expansió urbana.

Pel que fa al desenvolupament de sectors de sòl urbanitzable, s’elimina l’obligació d’aprovar el corresponent projecte d’urbanització com a requisit per tirar endavant el pla parcial. Aquest fet incrementarà la seguretat jurídica en el desenvolupament d’aquests sectors.

S’estableix una pròrroga extraordinària fins a l’any 2014, per tal que les llicències d’obres atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i que estiguin paralitzades per la crisi del sector de la construcció, es puguin reprendre sense haver d’ajustar els projectes.

Més canvis de la normativa
-Es fa possible la ordenació directa dels sectors de sòl urbanitzable mitjançant plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), sense necessitat de formular necessàriament un pla parcial. Aquest canvi agilita la tramitació de nous sectors de creixement que, per la seva reduïda superfície o per l’escassa complexitat, es puguin detallar durant la fase d’elaboració del POUM.

-Se substitueix el règim de llicència pel de comunicació prèvia en el tràmit de les llicències de primera ocupació.

-En els municipis d’escassa activitat constructora, s’ajusten les exigències quant a les reserves mínimes de sòl que els POUM han de contemplar per a la construcció d’habitatges de protecció pública. Així, es fixaran en funció de les necessitats objectives de cada municipi.

-S’admet que els municipis regits per un POUM d’escassa complexitat puguin fixar la superfície que destinaran a espais lliures, sense subjecció a un mínim legalment establert.

-Els municipis podran decidir a quina finalitat destinen el producte de la venda dels seus béns procedents de cessions de sòl amb aprofitament urbanístic. Queden exempts, així, de la rígida destinació que fixava la Llei.

-S’introdueixen nous mecanismes per facilitar les actuacions de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits

Anuncis